You are here

Recorder 2017

Closing date:  8 February, 2017 - 13:00

Number of vacancies: 150

Location: Across England and Wales

Fee: £635.74 per day

The Recorder selection process will identify the 150 most meritorious candidates irrespective of their legal knowledge, background or area of expertise; experience of specific jurisdictions is not a prerequisite for appointment.

The successful candidates will be deployed to sit in either the crime or family jurisdiction across all circuits.

If you are thinking about applying for judicial office, but don’t feel ready to do so yet, another Recorder exercise is expected to run in 2018. Use the JAC’s ‘Am I Ready?’ tools to help you decide whether or not you are ready to apply.

Who can apply?

If you are a solicitor or barrister with at least 7 years’ post qualification experience you are eligible to apply if, during that time, you have been engaged in law related activities, as defined under section 52 of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007.

Whilst there is no upper or lower age limit for applicants, the age at which someone is appointed must allow for a reasonable length of service before the statutory retirement age of 70. For these posts, a reasonable length of service is usually considered to be 4 years.

The Commission encourages diversity and welcomes applications from groups currently under represented in the judiciary. The principles of fair and open competition will apply and recommendation for appointment will be made solely on merit.

About the process

The selection process is designed to test a candidates potential to work effectively as a Recorder rather than to assess their jurisdictional knowledge. Irrespective of the jurisdiction(s) candidates are interested in sitting in, all candidates will undergo the same selection process; selection tools will not be divided by jurisdiction and at no stage throughout the process will candidates be tested on their knowledge of family or criminal law and procedure.

Similarly, jurisdictional preferences will play no part in the selection of candidates; the 150 most meritorious will be recommended for appointment.

Throughout the selection process, candidates will be assessed against a competency framework specifically tailored to the role of a Recorder. The framework incorporates the Judicial Skills and Abilities used by Judicial Office and is designed to highlight the qualities of an effective post holder.

There will be 4 stages to the selection process:

 • an online multiple choice test
 • an scenario test
 • a telephone assessment
 • a selection day comprising an interview and role play

Only the most meritorious candidates will progress from one stage to the next.

Only candidates who progress to the third stage, the telephone assessment, will be required to complete and submit a self-assessment and to identify the names of their independent assessors; this information will not be sought at the outset.

Provisional dates

The provisional dates for the key stages of the exercise are as follows:

 • Open for applications: 13:00 on 1 February
 • Closing for applications: 13:00 on 8 February
 • Online multiple choice test: between 16:00 and 22:00 on 15 February 
 • Online scenario test: 7 March 
 • Telephone assessments: 11 May to 12 June
 • Selection days: 6 to 29 September

Preparing for the process

Those less familiar with a courtroom setting, and with the work of a Recorder, might wish to consider observing a case from the public gallery at a local court. The local listings office should be able to advise you which cases are being presided over by a Recorder.

Judicial Office also offers a Work Shadowing Scheme for all eligible legal practitioners, and a Judicial Mentoring Scheme aimed at certain under-represented groups, currently focusing on women and BAME lawyers, and encouraging greater socio-economic diversity.

 

Cofiadur 2017

Dyddiad cau:  8 Chwefror, 2017 - 13:00

Nifer y swyddi gwag: 150

Lleoliad: Ledled Cymru a Lloegr

Ffi: £635.74 y diwrnod

Bydd proses ddethol y Cofiadur yn dod o hyd i’r 150 o ymgeiswyr mwyaf teilwng ni waeth beth yw eu gwybodaeth leol, cefndir neu faes arbenigol; nid oes yn rhaid iddynt gael profiad o weithio mewn awdurdodaethau penodol cyn cael eu penodi.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn eistedd mewn awdurdodaethau troseddol neu deulu ar draws yr holl gylchdeithiau.

Os ydych yn ystyried gwneud cais am swydd farnwrol, ond nad ydych yn teimlo'n barod i wneud hynny eto, mae disgwyl i ymarfer Cofiaduron arall gael ei gynnal yn 2018. Defnyddiwch ddulliau ‘Am I Ready?’ y Comisiwn Penodiadau Barnwrol i’ch helpu i benderfynu p’un ai a ydych chi’n barod i wneud cais ai peidio.

Pwy all wneud cais?

Os ydych chi’n gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr ac yn meddu ar o leiaf 7 mlynedd o brofiad ôl gymwyso, rydych chi’n gymwys i wneud cais, os ydych, yn ystod y cyfnod hwnnw, wedi ymwneud â gweithgareddau cyfreithiol, fel y diffinnir dan adran 52 Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007.

Er nad oes uchafswm nac isafswm oedran ar gyfer ymgeiswyr, rhaid i oedran person a benodir ganiatáu cyfnod rhesymol o wasanaeth cyn yr oedran ymddeol statudol, sef 70. O ran y swyddi hyn, caiff cyfnod rhesymol o wasanaeth ei ystyried yn 4 blynedd fel arfer.

Mae'r Comisiwn yn annog amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ar hyn o bryd yn y farnwriaeth. Cedwir at egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir argymhelliad ar gyfer penodi ar sail teilyngdod yn unig.

Gwybodaeth am y broses

Mae’r broses ddethol wedi’i llunio i brofi potensial ymgeiswyr i weithio'n effeithiol fel Cofiaduron, yn hytrach nag asesu eu gwybodaeth awdurdodaethol. Ni waeth pa awdurdodaeth(au) mae gan ymgeiswyr ddiddordeb eistedd ynddynt, bydd yr holl ymgeiswyr yn ddarostyngedig i’r un broses ddethol; ni fydd y dulliau dethol yn cael eu rhannu yn ôl awdurdodaeth ac ni fydd yr ymgeiswyr yn cael eu profi ar sail eu gwybodaeth am gyfraith na gweithdrefnau teulu a throseddol mewn unrhyw gam yn ystod y broses.

Yn yr un modd, ni fydd dewisiadau awdurdodaethol yn chwarae unrhyw ran yn y broses o ddewis ymgeiswyr; y 150 mwyaf teilwng fydd yn cael eu hargymell i gael eu penodi.

Drwy gydol y broses ddethol, bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn unol â fframwaith cymhwysedd wedi'i deilwra'n benodol i rôl Cofiadur. Mae’r fframwaith yn ymgorffori’r Sgiliau a’r Galluoedd Barnwrol mae’r Swyddfa Farnwrol yn eu defnyddio ac mae wedi'i llunio i dynnu sylw at briodweddau deiliad swydd effeithiol.

Bydd 4 cam i’r broses ddethol:

 • prawf aml-ddewis ar-lein
 • prawf senario
 • asesiad dros y ffôn
 • diwrnod dethol yn cynnwys cyfweliad a chwarae rôl

Dim ond yr ymgeiswyr mwyaf teilwng fydd yn symud ymlaen o un cam i’r nesaf.

Dim ond ymgeiswyr sy'n cyrraedd y trydydd cam, yr asesiad dros y ffôn, fydd yn gorfod llenwi a chyflwyno ffurflen hunanasesu a nodi enwau eu haseswyr annibynnol; ni ofynnir am yr wybodaeth hon ar y dechrau.

Dyddiadau ar hyn o bryd

Mae’r dyddiadau ar hyn o bryd ar gyfer camau allweddol yr ymarfer fel a ganlyn:

 • Y dyddiad agored i gyflwyno ceisiadau: 13:00 ar 1 Chwefror
 • Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau: 13:00 ar 8 Chwefror
 • Prawf aml-ddewis ar-lein: rhwng 16:00 a 22:00 ar 15 Chwefror 
 • Prawf senario ar-lein: 7 Mawrth 
 • Asesiadau dros y ffôn: 11 Mai i 12 Mehefin
 • Diwrnodau dethol: 6 i 29 Medi

Paratoi ar gyfer y broses

Efallai y bydd y rheini sy'n llai cyfarwydd ag ystafell llys a gwaith Cofiadur yn dymuno ystyried arsylwi achos o oriel gyhoeddus mewn llys lleol. Dylai eich swyddfa rhestru leol eich cynghori ar achosion lle mae Cofiadur yn llywyddu drostynt.

Mae’r Swyddfa Farnwrol hefyd yn cynnig Cynllun Cysgodi Gwaith i’r holl ymarferwyr cyfreithiol sy'n gymwys, yn ogystal â Chynllun Mentora Barnwrol wedi'i anelu at grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, sy'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar gyfreithwyr BAME a menywod, ac yn annog mwy o amrywiaeth economaidd-gymdeithasol.