You are here

District Judge

Closing date:  4 July, 2017 - 13:00

 

Fersiwn Cymraeg

An exercise launched on 20 June to identify candidates for the post of District Judge. There are 83.5 vacancies across all circuits.

This is an excellent opportunity for candidates looking for their first salaried post, and for Deputy District Judges, tribunal judges, coroners and other fee-paid judges who are ready to take the next step in their judicial careers.

The work of District Judges involves a wide spectrum of civil and family law cases such as claims for damages and injunctions, possession proceedings against mortgage borrowers and property tenants, divorces, child proceedings, domestic violence injunctions and insolvency proceedings.

District Judges deal with the majority of cases in the county courts. They are assigned on appointment to a particular circuit and may sit at any of the county courts, family courts or district registries.

Some District Judges are also nominated to sit as judges of the Court of Protection either in London or in the regions. It is expected that there will be a requirement of not less than 2 posts specifically from this recruitment exercise for full-time secondment to the Court of Protection in London. Those candidates will be nominated during the deployment process at the end of the recruitment exercise.  

Who can apply

This exercise is open to solicitors and barristers in England and Wales and Fellows of the Chartered Institute of Legal Executives with at least 5 years post qualification experience.

In addition, candidates should be able to offer a reasonable length of service, usually of 5 years, before the statutory retirement age.

The Lord Chancellor also expects that candidates for salaried posts will have directly relevant experience sitting as a judge in a salaried or fee-paid capacity. Only in exceptional cases and if the candidate in question has demonstrated the necessary skills in some other significant way should an exception be made.

The JAC encourages diversity and welcomes applications from groups currently under represented in the judiciary. The principles of fair and open competition will apply and recommendation for appointment will be made solely on merit.

Preparing your application

Throughout the selection process, candidates will be assessed against a competency framework specifically tailored to the role of District Judge. The competencies are aligned to the Judicial Skills and Abilities framework used by Judicial Office and Judicial College, and lists the ways in which a person demonstrates the required skills and abilities when working effectively in post.

As part of your application you will be required to provide, in no more than 250 words per competency, specific examples that demonstrate how your experiences make you suitable for the role. Further information on completing the self-assessment and choosing the best examples is on the JAC website. You are advised to put aside sufficient time to develop relevant examples that demonstrate your suitability for the post.

You can also create an online account before you apply. The JAC's online application system requires all candidates to create an account before applying for judicial office. Your account will include your personal, character and diversity profiles. This information is stored on the system so, if you apply for another position in the future, you only need to update your details making the application process quicker and easier.

Check the JAC website regularly for updates and sign up for alerts to receive email notifications concerning the progress of this exercise up to launch.

 

Barnwr Rhanbarth

Mae ymarfer ar y gweill i ganfod ymgeiswyr am swydd Barnwr Rhanbarth a disgwylir iddo lansio ar Fehefin 20. Mae 83.5 o swyddi gwag ar draws yr holl gylchdeithiau.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymgeiswyr sy'n chwilio am eu swydd gyflogedig gyntaf, ac i Ddirprwy Farnwyr Rhanbarth, barnwyr tribiwnlysoedd, crwneriaid a barnwyr eraill y telir ffi iddynt sy'n barod i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd barnwrol.

Mae gwaith y Barnwyr Rhanbarth yn cynnwys sbectrwm eang o achosion cyfraith teulu a sifil megis hawliau am iawndaliadau a gwaharddebau, achosion cymryd meddiant yn erbyn benthycwyr morgais a thenantiaid eiddo, ysgariadau, achosion ynghylch plant, gwaharddebau trais domestig ac achosion ansolfedd.

Barnwyr Rhanbarth sy'n delio gyda'r mwyafrif o achosion yn y llysoedd sir. Wrth gael eu penodi, maent yn cael eu haseinio i gylchdaith benodol a gallent eistedd mewn unrhyw un o'r llysoedd sir, llysoedd teulu neu gofrestrfeydd rhanbarth.

Mae rhai Barnwyr Rhanbarth yn cael eu henwebu hefyd i eistedd fel barnwyr yn y Llys Gwarchod naill ai yn Llundain neu yn y rhanbarthau. Disgwylir y bydd gofyniad am 2 swydd o leiaf, o'r ymarfer penodi yma'n benodol, am secondiad llawn amser i'r Llys Gwarchod yn Llundain. Bydd yr ymgeiswyr hynny'n cael eu henwebu yn ystod y broses adleoli ar ddiwedd yr ymarfer penodi.  

Pwy all ymgeisio?

Mae'r ymarfer yma'n agored i gyfreithwyr a bargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr a Chymrodorion y Sefydliad Siartredig o Weithredwyr Cyfreithiol sydd ag o leiaf 5 mlynedd o brofiad yn dilyn cymhwyso.

Yn ogystal, dylai ymgeiswyr allu cynnig hyd rhesymol o wasanaeth, 5 mlynedd fel arfer, cyn yr oedran ymddeol statudol.

Mae'r Arglwydd Ganghellor hefyd yn disgwyl y bydd gan ymgeiswyr am swyddi cyflogedig brofiad uniongyrchol berthnasol o eistedd fel barnwr mewn swydd gyflogedig neu mewn gwaith sy'n talu ffi. Dim ond mewn achosion eithriadol ac os yw'r ymgeisydd perthnasol wedi dangos y sgiliau angenrheidiol mewn rhyw ffordd arwyddocaol arall y dylid gwneud eithriad i hyn.

Mae'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn annog amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y farnwriaeth ar hyn o bryd. Dilynir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored a gwneir argymhelliad am benodiad ar deilyngdod yn unig.

Paratoi eich cais

Trwy gydol y broses ddethol, asesir yr ymgeiswyr yn erbyn fframwaith cymhwysedd sydd wedi'i deilwra'n benodol i rôl y Barnwr Rhanbarth. Mae'r galluoedd wedi eu halino â'r fframwaith Sgiliau a Galluoedd Barnwrol a ddefnyddir gan Swyddfa'r Farnwriaeth a'r Coleg Barnwriaeth, ac mae'n rhestru'r ffyrdd y mae unigolyn yn dangos y sgiliau a'r galluoedd gofynnol wrth weithio'n effeithiol yn eu swydd.

Yn rhan o'ch cais bydd gofyn i chi ddarparu, mewn dim mwy na 250 o eiriau i bob gallu, esiamplau penodol sy'n dangos sut mae eich profiadau'n eich gwneud yn addas i'r rôl. Mae rhagor o wybodaeth am gwblhau'r hunanasesiad a dewis yr esiamplau gorau ar wefan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol. Fe'ch cynghorir i glustnodi digon o amser i ddatblygu esiamplau perthnasol sy'n dangos eich bod yn addas ar gyfer y swydd.

Gallwch hefyd greu cyfrif ar-lein cyn i chi wneud cais. Mae system ymgeisio ar-lein y Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn gofyn bod yr ymgeiswyr i gyd yn creu cyfrif cyn gwneud cais am swydd farnwrol. Bydd eich cyfrif yn cynnwys eich proffiliau personol, cymeriad ac amrywiaeth. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei storio ar y system felly, os byddwch yn gwneud cais am swydd arall yn y dyfodol, y cwbl fydd yn rhaid i chi ei wneud fydd diweddaru eich manylion a bydd y broses ymgeisio'n haws ac yn llawer cyflymach.

Edrychwch yn rheolaidd ar wefan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol i weld diweddariadau a cofrestwch i dderbyn hysbysiadau ar yr ebost am hynt yr ymarfer yma hyd nes bydd yn lansio.