You are here

Deputy District Judge

Closing date:  11 April, 2018 - 13:00

Salary:  £503.12 a day (£521.72 with London weighting)

Location:  Across England and Wales

 

An exercise is due to launch on 1 March to identify candidates to recommend for the post of Deputy District Judge.

This is an excellent opportunity for solicitors, barristers and chartered legal executives, with 303 vacancies across England and Wales.

Deputy District Judges sit on a fee-paid basis in the county courts and district registries of the High Court. The work of district judges involves a wide spectrum of civil and family law cases such as claims for damages and injunctions, possession proceedings against mortgage borrowers and property tenants, divorces, child proceedings, domestic violence injunctions and insolvency proceedings.

Who can apply

Applications are invited from solicitors and barristers in England and Wales and Fellows of the Chartered Institute of Legal Executives with at least 5 years post qualification legal experience.

Whilst there is no upper or lower age limit for applicants, the age at which someone is appointed must allow for a reasonable length of service before the statutory retirement age of 70. For these posts, a reasonable length of service is usually considered to be 5 years.

The JAC encourages diversity and welcomes applications from groups currently under-represented in the judiciary. The principles of fair and open competition will apply and recommendation for appointment will be made solely on merit.

 

 

Dirprwy Farnwr Rhanbarth

 

Dyddiad cau:  15 Mawrth, 2018 - 13:00

Cyflog:  £503.12 y diwrnod (£521.72 gyda phwysoliad Llundain)

Lleoliad:  Ledled Cymru a Lloegr

Bydd ymarfer yn cael ei lansio ar 1 Mawrth i nodi ymgeiswyr i’w hargymell ar gyfer swydd Dirprwy Farnwr Rhanbarth.

Mae hwn yn gyfle gwych i gyfreithwyr, bargyfreithwyr a swyddogion cyfreithiol siartredig, a rhagwelir y bydd tua 300 o gyfleoedd ledled Cymru a Lloegr.

Mae Dirprwy Farnwyr Rhanbarth yn derbyn ffi am eistedd yn y llysoedd sirol ac yng nghofrestrfeydd dosbarth yr Uchel Lys. Mae gwaith barnwyr rhanbarth yn cynnwys sbectrwm eang o achosion cyfraith sifil a theuluol, megis hawliadau am iawndal a gwaharddebau, achosion meddiannu yn erbyn benthycwyr morgais a thenantiaid eiddo, ysgariadau, achosion sy’n ymwneud â phlant, gwaharddebau trais domestig ac achosion ansolfedd.

Pwy all wneud cais

Gwahoddir ceisiadau gan gyfreithwyr a bargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr a Chymrodorion Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol sydd ag o leiaf 5 mlynedd o brofiad cyfreithiol ar ôl cymhwyso.

Er nad oes uchafswm nac isafswm oedran ar gyfer ymgeiswyr, rhaid i oedran y sawl a benodir ganiatáu cyfnod rhesymol o wasanaeth cyn yr oedran ymddeol statudol, sef 70. O ran y swyddi hyn, caiff cyfnod rhesymol o wasanaeth ei ystyried yn 5 blynedd fel arfer.

Mae'r Comisiwn yn annog amrywiaeth ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ar hyn o bryd yn y farnwriaeth. Cedwir at egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir argymhelliad ar gyfer penodi ar sail teilyngdod yn unig.